הבהרה משפטית

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסיים מכל מין וסוג שהם, לרבות ניירות ערך, יחידות השתתפות בקרנות נאמנות ו/או כל נכס פיננסי אחר. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ
אישי, המותאם לצרכי הלקוח.

המידע באתר זה אינו מהווה יעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה במוצרים פיננסים מכל מין וסוג שהם (לרבות ניירות ערך, מניות, אגרות חוב, יחידות השתתפות בקרנות נאמנות,אופציות, חוזים עתידיים, תעודות סל, מוצרים מובנים, קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות פיצויים וכו’) וכן אינו מהווה הצעה לרכישת מוצרים פיננסים כאמור.

כותבינו מחזיקים או עשויים להחזיק בתיקי השקעות, ניירות ערך ומוצרים פיננסיים אחרים המוזכרים באתר ועשויים לרכוש ו/או למכור את ניירות הערך האמורים ללא כל הודעה.

 האמור באתר אינו מהווה שיווק השקעות ו/או שיווק פנסיוני אישיים ו/או תחליף לשיווק כאמור ו/או ייעוץ מס, הניתנים כפוף להוראות כל דין והמתחשבים בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.

אין לראות באמור באתר זה התחייבות  להשגת תשואה כלשהי.

על אף שאנו נוקטים באמצעים סבירים על-מנת לוודא כי המידע והנתונים (להלן ביחד: “המידע”) המופיעים באתר הינם נכונים, מבוססים ואמינים, איננו מבטיחה את מידת דיוקו, שלמותו ועדכניותו של המידע וכן את מידת התאמתו לכל צורך שהוא, ק”ו מקורות חיצוניים שאינם בשליטתנו, כגון: אתרים חיצוניים, קבצים חיצוניים ספרים, ומכתבים (להלן ביחד: “המידע”), המידע שם יכול
להיות נתון לשינויים מעת לעת ו/או לפרשנות אחרת.

בהתאם, השימוש במידע שבאתר זה הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והכותבים ונושאי המשרה אינם אחראים ולא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או הפסד אשר עלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהמידע שבאתר.

אין לראות באמור באתר זה משום ייעוץ השקעות או המלצה לקנות או למכור את ניירות הערך המוזכרים באתר זה ו/או ניירות ערך אחרים או מטבעות. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. האמור לעיל מוגש כאינפורמציה בלבד. המידע באתר מתבסס אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור ועל הערכות ואומדנים שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מעודכנים.

הכותבים באתר עשויים להחזיק בניירות המוזכרים בו (בכפוף לחוק). הכתוב באתר זה אינו מהווה יעוץ או הזמנה לרכוש או למכור את ניירות הערך הנזכרים בו ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל משקיע.

הבהרה משפטית, גילוי נאות ופטור מאחריות.

LEAVE A REPLY